Gebruiksvoorwaarden van de machines SIMAR cvba

Werkwijze reservering machines

  1. De reservatie van de machine gebeurt bij de verantwoordelijke waar de machine staat opgestald en die terzake bevoegd is en die de reservering al dan niet bevestigt.
  2. De reservatie van machines gebeurt in regel tijdens weekdagen en zaterdagen en dit bij voorkeur tussen 8 en 9 uur. Op zon- en feestdagen kunnen geen reservaties gebeuren.
  3. Men kan een machine per halve dag (namelijk van 7 uur tot 13 uur enerzijds en van 14 uur tot 20 uur anderzijds) reserveren en dit met een maximum van een volledige dag.
  4. Om de 14 werkdagen (waaronder ook zaterdagen) heeft elke vennoot recht op één dag per machine. Wanneer machines niet gereserveerd zijn, kunnen vennoten meer dan één dag dezelfde machines te gebruiken. Dit steeds in afspraak met de verantwoordelijke.
  5. Wanneer een vennoot, bij een defect van machine, geen of slechts gedeeltelijk gebruik kan maken van de door hem gereserveerde machine, heeft dit geen invloed op de andere reservaties. De verantwoordelijke poogt dit nadeel voor de betreffende vennoten zoveel mogelijk te beperken, rekening houdend met de lopende reservaties. De uren tijdens welke een machine niet kan worden gebruikt ten gevolge van een defect worden niet ten laste gelegd van de vennoot die op dat ogenblik de machine in gebruik heeft.
  6. Vennoten kunnen de machines, diegene die “vet” gedrukt staan worden niet voor derden  ingezet, ook reserveren om voor derden prestaties te verrichten. Het dient bij de aanvraag steeds te worden vermeld dat het gaat om werk voor derden. Vennoten die voor eigen rekening wensen machines te gebruiken, hebben steeds voorrang bij de reservatie. Dit derdenwerk mag geen individueel voordeel voor de uitvoerende vennoot opleveren.
  7. Vennoten kunnen onderling reservaties van machines omruilen. Wanneer dit het geval is dient de verantwoordelijke hiervan op de hoogte te worden gesteld. De verantwoordelijke dient ten alle tijde precies te weten welke machine door welke vennoot wordt gebruikt.
  8. De machines worden terug gebracht naar de stalplaats. De verantwoordelijke kan beslissen indien de machine daarna opnieuw in de zelfde buurt wordt gebruikt om deze op een andere plaats, bij een bestuurslid dichts in de buurt, te stallen. Bij direct gebruik kan uiteraard de machine van gebruiker naar gebruiker uitgewisseld worden.
  9. Het inschrijven van de machine zal gebeuren op een overzichtsblad per machine met duidelijke vermelding van begin en eindstand die op de teller voorkomt. Indien de machine niet terug komt bij de verantwoordelijke (door onderlinge uitwisseling) dient de eindstand (e-mail/telefonisch/sms) aan de verantwoordelijke gemeld te worden binnen de 24 u.
  10. Indien de machine onverwacht vroeger of later vrij komt, wordt de verantwoordelijke steeds verwittigd. Die beslist of hij, dan wel de laatste gebruiker, de volgende huurder verwittigt.
broederscholen logo
adres
Land- en Tuinbouwcentrum Waasland vzw
Weverstraat 23
9100 Sint-Niklaas
contact
Secretariaat
03 760 10 99
info@ltcw.be